Vanaf 1 juli 2024 treedt het nieuwe ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ in werking. Dit besluit is voortgekomen uit het Klimaatakkoord en is speciaal opgezet om de CO2-uitstoot gerelateerd aan werkgebonden mobiliteit aanzienlijk te verminderen.

Het besluit is van toepassing op organisaties met meer dan 100 werknemers. Voor deze organisaties is het namelijk cruciaal om goed voorbereid te zijn op de veranderende wet- en regelgeving die deze nieuwe maatregelen met zich meebrengen.

Door vroegtijdige voorbereiding kunnen organisaties effectief inspelen op de vereisten om te voldoen aan de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Daarmee dragen organisaties niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar vermijden ze ook potentiële sancties.

De aanpak van CO2-reductie met betrekking tot werkgebonden personenmobiliteit richt zich op het verminderen van emissies die voortkomen uit woon-werkverkeer en zakelijk vervoer. Met de steeds strenger wordende eisen aan duurzaam ondernemen, speelt dit besluit in op zowel milieuverantwoordelijkheid als de dringende noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat staat er in het Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit?

Het ‘Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ vormt een gedetailleerde uitwerking van de ambities uit het Klimaatakkoord. Het doel is om de CO2-emissies veroorzaakt door werkgebonden personenmobiliteit tegen 2030 met 1,5 megaton te verminderen. Dit ambitieuze doel onderstreept de urgentie en het belang van actieve bijdragen van organisaties.

Werkgevers met meer dan 100 werknemers spelen een sleutelrol in dit plan. Zij zijn verplicht om jaarlijks vóór 1 juli gegevens aan te leveren over het voorgaande kalenderjaar. Deze gegevens omvatten het totaal aantal gereisde kilometers, per gebruikt vervoermiddel en per type brandstof.

Alle informatie moet via een digitaal platform ingediend worden, dat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ontwikkeld. Dit platform zal niet alleen automatisch de CO2-emissie berekenen, maar werkgevers ook voorzien van een rapportage die inzicht geeft in hun emissies.

Aan de hand van dit rapport worden werkgevers gestimuleerd om maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot verder reduceren. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt toezicht op de voortgang en zal, indien de gestelde doelen niet worden behaald, vanaf 2026 emissiegrenswaarden invoeren. Deze normen zullen in dat geval moeten dienen als een dwingende richtlijn om de CO2-reductie in 2030 daadwerkelijk te realiseren.

Waarom gelden deze maatregelen voor CO2-reductie voor bedrijven?

De focus op organisaties met meer dan 100 werknemers is een strategische keuze. Deze bedrijven hebben namelijk een aanzienlijke impact op het milieu door hun omvangrijke werkgebonden personenmobiliteit. Door deze grotere organisaties te reguleren, kan een significant verschil worden gemaakt in de nationale CO2-uitstoot.

De verplichting om gegevens te rapporteren geldt voor alle werknemers die minimaal 20 uur per maand werkzaam zijn, inclusief seizoenskrachten die minimaal 20 uur per maand werken. Dit zorgt voor een breed en representatief beeld van de werkgebonden personenmobiliteit en de bijbehorende emissies binnen een organisatie.

Bijna de helft van alle CO2-emissies afkomstig van personenmobiliteit is te herleiden naar werkgebonden reizen. Dit omvat zowel het woon-werkverkeer als de zakelijke reizen. Het is daarom essentieel dat werkgevers, die een aanzienlijke invloed hebben op de vervoerskeuzes en -gedrag van hun werknemers, actief betrokken worden bij het verminderen van deze uitstoot.

Ga vanaf 1 juli 2024 van start met Carbonics!

Met de invoering van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ wordt het vanaf 1 juli 2024 essentieel voor organisaties om nauwkeurige en betrouwbare gegevens over hun CO2-emissies te verzamelen en te rapporteren.

Om organisaties hierbij te ondersteunen, hebben wij de Carbonics-app ontwikkeld. Deze app is specifiek ontworpen om het CO2-registratieproces van van uw werknemers volledig te automatiseren, zodat u moeiteloos kunt voldoen aan de CO2-registratieplicht.

Carbonics is uniek omdat het anoniem, eenvoudig en volledig geautomatiseerd is. Uw organisatie ontvangt iedere maand een geconsolideerd rapport, en in januari een jaaroverzicht, zodat u eenvoudig aan uw rapportageverplichtingen kunt voldoen. Dit garandeert een sluitende administratie die volledig voldoet aan de normen van de overheid. 

Het is tijd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat uw organisatie klaar is voor deze nieuwe verplichtingen. Kies voor Carbonics en verzeker uzelf van een naadloze overgang naar de nieuwe rapportagevereisten. Start vandaag nog met Carbonics om uw CO2-rapportage voor werkgebonden personenmobiliteit efficiënt en effectief te beheren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Als je de laatste updates wilt ontvangen van de ontwikelingen van Carbonics. Schrijft je dan in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *